10.4.1. ПОСЛУГИ ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ


Нормативна база:


1. Закон України «Про поштовий зв'язок»  від 04.10.2001 р. № 2759-III.

2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил надання послуг поштового зв'язку» від 17.08.2002 р. № 1155.


Послуги поштового  зв'язку  надаються  на  договірній  основі згідно  з  Правилами  надання послуг  поштового зв'язку, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, та повинні відповідати встановленим нормам якості.

У договорі про надання  послуг поштового зв'язку, якщо він укладається у письмовій формі, та у квитанції, касовому чеку тощо, якщо  договір  укладається в усній формі, обов'язково зазначаються найменування  оператора  та об'єкта поштового зв'язку, які надають послуги,  дата  та  вид послуги, її вартість. У договорі, стороною якого  є  національний  оператор  зв'язку,  укладеному у будь-якій формі,  має  міститися  попередження  про  недопущення пересилання письмової кореспонденції, виконаної і розтиражованої друкарським способом,   без  вихідних  даних  (тираж,  назва  друкарні,  номер замовлення   та   інше).  

Договір про  надання  послуги  поштового  зв'язку  вважається укладеним  після  оплати користувачем вартості цієї послуги,  якщо інше не передбачене відповідними договорами ([1] стаття 13).


Правила визначають порядок надання  послуг  поштового зв'язку,  права  та обов'язки  операторів  поштового  зв'язку і користувачів  послуг поштового зв'язку та регулюють відносини між ними  ([2] пункт 1).


Правила включають наступні розділи:

- Загальні положення (пункти 1- 48)

- Упакування поштових відправлень  (пункти 49- 55)

- Адресація поштових відправлень   (пункти 56- 73)

- Прийом поштових відправлень (пункти 74- 91)

- Оплата послуг поштового зв'язку  (пункти 92- 103)

- Доставка і вручення поштових відправлень  (пункти 104- 130)

- Терміни зберігання поштових відправлень (поштових переказів)  (пункти 131- 135)

- Права та обов'язки користувачів послуг поштового зв'язку, відповідальність операторів поштового зв'язку і користувачів (пункти 136- 152)


Оператори поштового зв'язку самостійно визначають перелік послуг поштового зв'язку, що надаються об'єктами поштового зв'язку з урахуванням попиту на послуги  поштового зв'язку та замовлень держави  на  ці  послуги, а також відповідно до нормативів, які затверджуються в установленому законодавством порядку  ([2] пункт 4).


оператор поштового

зв'язку (оператор)


-   суб'єкт підприємницької  діяльності,  який  в установленому законодавством порядку надає послуги поштового зв'язку ([1] стаття 1).


Національний оператор поштового зв'язку забезпечує надання універсальних послуг на всій території України.

До універсальних послуг поштового зв'язку належать послуги з пересилання:

- поштових карток, листів, бандеролей, секограм - простих та рекомендованих;

- посилок без оголошеної цінності масою до 10 кілограмів ([2] пункт 5).


універсальні послуги

поштового зв'язку


- послуги поштового  зв'язку  загального користування   встановленого  рівня  якості,  які  надаються  усім користувачам на всій території України за тарифами, що регулюються державою  ([2] пункт 3).


секограма


- поштове   відправлення,   що   приймається  для пересилання  у   відкритому   вигляді   з   вкладенням   письмових повідомлень,  написаних секографічним способом,  друкованих видань для сліпих,  кліше із знаками секографії, а також звукових записів та спеціального паперу, призначеного виключно для сліпих  ([2] пункт 3).


В операційному залі об'єкта поштового зв'язку ПОВИННА розміщуватися інформація  із  зазначенням:

- переліку  видів  послуг поштового  зв'язку,  що  надаються  оператором  поштового зв'язку;

-поштового індексу;  

- порядку адресування поштових  відправлень,  їх розмірів та граничної маси;

- тарифів на послуги поштового зв'язку;

- предметів, заборонених  для  пересилання;  

- термінів пересилання поштових відправлень та їх зберігання в об'єктах  поштового зв'язку;  

- відомостей   про   відповідальність  оператора   перед користувачами   за   невиконання  чи  неналежне  виконання  послуг поштового  зв'язку  та  користувачів  за  порушення  цих   Правил;

- переліку  адрес  і  номерів  телефонів організації вищого рівня та відповідних органів, уповноважених   здійснювати   захист   прав споживачів;  

- номера, дати видачі  і  терміну дії ліцензії,  якщо послуга ліцензується;

- книга пропозицій, заяв і скарг, яка повинна видаватися на першу вимогу користувача.

Правила надання послуг  поштового  зв'язку,  Керівництво  з приймання міжнародних поштових відправлень, а також інформація про поштові  індекси  видаються  користувачеві  на  його  прохання для ознайомлення  ([2] пункт 7).


Для одержання користувачами поштових відправлень (поштових переказів)  і  періодичних  друкованих  видань в операційних залах об'єктів  поштового  зв'язку  можуть  встановлюватись  абонементні скриньки.

Абонементні скриньки надаються у користування за встановлену абонементну плату  за  письмовою  заявою,  що  подається  на  ім'я керівника об'єкта поштового зв'язку  ([2] пункт 8).


Поштові відправлення залежно від технології приймання, обробки, пересилання, доставки (вручення) поділяються  на такі категорії: прості, рекомендовані, з оголошеною цінністю, звичайні.

Поштові перекази залежно від способу пересилання  поділяються на  прості  (що  пересилаються  мережею  поштового  зв'язку)  та прискорені (що пересилаються з використанням мереж електричного зв'язку - телеграфного, електронного)  ([2] пункт 11).


Поштові відправлення (поштові  перекази)  поділяються  на внутрішні,  що  пересилаються в межах України,  та міжнародні,  що пересилаються за межі  України,  надходять  до  України,  а  також пересилаються через територію України транзитом  ([2] пункт 12).


Внутрішні поштові відправлення поділяються на місцеві, що пересилаються   в   межах   населеного  пункту,   а  в   сільській місцевості -  в межах території,  що обслуговується одним об'єктом поштового  зв'язку,  та  іногородні,  що  пересилаються  за   межі населеного  пункту,  а в сільській місцевості - за межі території, що обслуговується одним об'єктом поштового зв'язку  ([2] пункт 13).


Поштові  відправлення  можуть  прийматися для пересилання наземним та повітряним видом транспорту  ([2] пункт 18).


Внутрішні  реєстровані  поштові відправлення (поштові перекази),   крім прямих контейнерів, можуть прийматися для пересилання з   повідомленням   про   їх   вручення    (простим, рекомендованим,  телеграфом або електронною поштою)  ([2] пункт 19).


Внутрішні  поштові  відправлення  з  оголошеною  цінністю можуть прийматися для пересилання з післяплатою  ([2] пункт 22).


За  бажанням  відправника  за  додаткову  плату  адресат (одержувач) внутрішнього поштового переказу, посилки, листа чи бандеролі з  оголошеною  цінністю  повідомляється про надходження такого поштового відправлення (поштового  переказу)  по  телефону, номер  якого  зазначається  відправником на поштовому відправленні (поштовому переказі)  ([2] пункт 24).


Міжнародні поштові відправлення приймаються для пересилання до країн, з якими встановлено поштовий обмін  ([2] пункт 28).


Про прийняття для пересилання реєстрованого поштового відправлення  (поштового  переказу)  відправникові  видається  розрахунковий  документ,  що  підтверджує надання такої послуги (касовий чек, розрахункова квитанція тощо)  ([2] пункт 36).


У поштових відправленнях не можуть пересилатися предмети, які   становлять загрозу  життю,  здоров'ю  людей,  знищення  чи пошкодження майна  ([2] пункт 39).


У разі  виявлення  у  внутрішніх  поштових  відправленнях предметів  і  речовин, які заборонені до пересилання, оператор поштового зв'язку затримує їх пересилання  ([2] пункт 42).


Тип упаковки поштового відправлення обирається  самим відправником залежно від призначення  вкладення,  категорії відправлення  з  урахуванням  часу  на  пересилання,  інших умов пересилання, а також  виключенням  можливості пошкодження інших поштових відправлень,  обладнання об'єктів  поштового  зв'язку  та заподіяння шкоди працівникам  ([2] пункт 49).


Поштові відправлення  (поштові  перекази)  пересилаються:

- фізичним  особам  -  на  домашню  адресу,  адресу за місцем роботи (навчання, лікування, оздоровлення), до запитання або на абонементну скриньку;

- юридичним особам - на юридичну адресу або на абонементну скриньку ([2] пункт 56).


Адреса відправників і адресатів (одержувачів) на поштових відправленнях, бланках супровідних адрес до  посилок  і прямих контейнерів,  а  також  на бланках поштових переказів пишеться відправником   розбірливо   чорнилом  чи  кульковою  ручкою  (крім червоного, жовтого та зеленого кольорів) або друкується  ([2] пункт 57).


Адреса,  за  якою  пересилається   поштове   відправлення (поштовий переказ), зазначається у такому порядку:

- найменування адресата  (одержувача) у називному відмінку (для фізичних осіб - прізвище,  ім'я та по батькові, для юридичних осіб - повне найменування підприємства,  установи, організації, а також посада,  ім'я та прізвище).  На простих та рекомендованих листах і бандеролях  (крім  з позначкою "До запитання") може бути зазначено лише  прізвище  та  ініціали  або  ім'я   та   прізвище   адресата (одержувача). На поштових відправленнях,  адресованих до населених пунктів,які не мають вулиць і нумерації будинків,  прізвище,  ім'я  та  по батькові адресата (одержувача) зазначаються повністю;

- найменування вулиці, номер будинку, квартири;

- найменування населеного пункту, району, області;

- поштовий індекс;

- країна призначення (для міжнародних поштових відправлень) ([2] пункт 58).


У поштові скриньки опускаються для  відправляння  за призначенням   прості  листи  у поштових  конвертах розмірами 110 х 220 міліметрів,  114 х 162 міліметри,  114 х 229 міліметрів, 162 х 229 міліметрів та поштові    картки     розміром 105 х 148 міліметрів. У поштові скриньки, розміщені в операційних залах об'єктів поштового зв'язку, можуть також опускатися прості листи та бандеролі, упаковані в конверти інших розмірів.

Прості поштові   відправлення,  які  за  розмірами  неможливо опустити  в  поштову скриньку, а також  реєстровані поштові відправлення (поштові   перекази)  подаються  для  пересилання працівникові  об'єкта  поштового  зв'язку,  який  приймає  поштові відправлення (поштові перекази)  ([2] пункт 74).


Внутрішні листи і  бандеролі  з  оголошеною  цінністю  та посилки,   відправниками  яких  є  фізичні  особи,  подаються  для пересилання відкритими для перевірки  їх  вкладенняю За бажанням відправника  вони  можуть  прийматися  з описом вкладення  ([2] пункт 78).


У разі подання для пересилання реєстрованого  поштового відправлення  (поштового  переказу) з простим чи рекомендованим повідомленням про його вручення відправник заповнює  бланк  такого повідомлення  на  свою  адресу  або на адресу особи,  якій за його дорученням  належить   надіслати   повідомлення   після   вручення поштового відправлення (виплати поштового переказу) ([2] пункт 80).


На   кожне   поштове   відправлення,   що  подається  для пересилання з позначкою "Післяплата",  відправник  заповнює  бланк поштового переказу. При цьому адреса одержувача поштового переказу з післяплатою повинна відповідати адресі  відправника,  зазначеній на   поштовому   відправленні   з   позначкою  "Післяплата". Сума післяплати,  визначена відправником, не повинна перевищувати суми оголошеної цінності поштового відправлення  ([2] пункт 81).


Переказ грошей (поштовий переказ) здійснюється лише в національній валюті після внесення відправником суми, що подається для пересилання, готівкою чи шляхом безготівкового розрахунку  ([2] пункт 84).


Поштові  відправлення і грошові суми,  які пересилаються поштовим переказом,  вручаються адресатам (одержувачам)  за  умови пред'явлення  ними  документа,  що  посвідчує  особу  ([2] пункт 104).


Адресат   може  уповноважити  іншу  особу  на  одержання поштового відправлення (поштового  переказу)  за  довіреністю,  що посвідчується в установленому законодавством порядку  ([2] пункт 105).


Поштові відправлення (поштові  перекази)  доставляються одержувачам на домашню адресу,  службову адресу, до запитання чи з використанням абонементної скриньки або  видаються  їм  в  об'єкті поштового зв'язку  ([2] пункт 106).


Адресовані   фізичним   особам   рекомендовані  поштові відправлення, рекомендовані повідомлення про вручення реєстрованих поштових  відправлень  (поштових переказів), повідомлення про надходження переказів, що пересилаються телеграфом або електронною поштою, а також усі повторні повідомлення про надходження поштових відправлень  (поштових  переказів)  вручаються  особисто  адресату (одержувачу), а у разі його відсутності - повнолітнім членам сім'ї за умови пред'явлення ними документа, що посвідчує особу  ([2] пункт 114).


Під час видачі поштових відправлень з оголошеною цінністю, дрібних пакетів та посилок працівник об'єкта  поштового зв'язку  перевіряє  їх масу.  На вимогу адресата (одержувача) такі відправлення можуть розкриватися в його присутності  ([2] пункт 122).


Поштові відправлення з позначкою "З описом"  та  поштові відправлення, щодо яких складено відповідний акт, повинні розкриватися працівником об'єкта поштового зв'язку  у  присутності адресата (одержувача)  ([2] пункт 123).


Поштове відправлення з позначкою "Післяплата"  видається адресату (одержувачу) після внесення визначеної відправником суми післяплати  та  здійснення  оплати  за  її  пересилання   поштовим переказом  ([2] пункт 124).


У разі коли адресат (одержувач) не з'явився за одержанням   реєстрованого   поштового   відправлення   (поштового переказу) протягом  трьох  робочих  днів  після  доставки  першого повідомлення, йому вручається повторне повідомлення під розписку.

За кожну добу зберігання   понад  5  робочих  днів  після надходження до  об'єкта  поштового  зв'язку  листа  (бандеролі)  з оголошеною   цінністю,  дрібного  пакета,  міжнародного  поштового відправлення з оголошеною цінністю - масою  понад  500  грамів,  а також  посилки, прямого контейнера з адресата (одержувача) стягується   плата   відповідно   до  встановлених  законодавством тарифів  ([2] пункт 125).


Адресат   МОЖЕ   відмовитися  від одержання поштового відправлення   (поштового переказу), про що на поштовому відправленні (бланку поштового переказу) або повідомленні робиться відповідна  позначка,  яка  засвідчується  його  підписом  ([2] пункт 129).


У  разі  неможливості вручення  адресатам (одержувачам) внутрішні або міжнародні поштові відправлення (поштові  перекази) зберігаються об'єктом поштового зв'язку місця призначення протягом одного місяця з дня їх  надходження.

За письмовою заявою  відправника  або  адресата  (одержувача) термін зберігання може бути продовжений до двох місяців  ([2] пункт 131).


Поштові  відправлення  (поштові  перекази)  МОЖУТЬ  бути повернені об'єктом поштового зв'язку за зворотною адресою  у  разі письмової  заяви відправника,  письмової відмови адресата, неможливості  вручення  через  відсутність адресата   (одержувача)   чи   закінчення   встановленого  терміну зберігання  ([2] пункт 132).


Не вручені відправникам внутрішні та міжнародні поштові відправлення  (поштові перекази),  а також ті, від одержання яких відправник відмовився, зберігаються об'єктом поштового зв'язку до закінчення шестимісячного терміну з дня прийняття для пересилання. Невиплачені  поштові  перекази  зберігаються операторами поштового зв'язку протягом трьох років  ([2] пункт 134).


Після  закінчення шестимісячного терміну з дня прийняття невручені поштові відправлення  ПІДЛЯГАЮТЬ розкриттю  у  порядку, визначеному  уповноваженим  центральним органом виконавчої влади у галузі зв'язку.

Порядок розпорядження грошима за невиплаченими поштовими переказами, вкладеннями з невручених поштових відправлень установлюється Кабінетом Міністрів України  ([2] пункт 135).


ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ ПОСЛУГ ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОПЕРАТОРІВ ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ І КОРИСТУВАЧІВ


ОПЛАТА ПОСЛУГ ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ


Назад в розділ

До змісту

Яндекс.Метрика