1) ѕ–ј¬ј “ј ќЅќ¬'я« »  ќ–»—“”¬ј„≤¬ ѕќ—Ћ”√ ѕќЎ“ќ¬ќ√ќ «¬'я« ”, ¬≤ƒѕќ¬≤ƒјЋ№Ќ≤—“№ ќѕ≈–ј“ќ–≤¬ ѕќЎ“ќ¬ќ√ќ «¬'я« ” ≤  ќ–»—“”¬ј„≤¬


Ќормативна база:


1. ѕостанова  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни Ђѕро затвердженн€ ѕравил наданн€ послуг поштового зв'€зкуї в≥д 17.08.2002 р. є 1155.


 ористувач ћј™ ѕ–ј¬ќ:

- на одержанн€ доступноњ, достов≥рноњ та необх≥дноњ ≥нформац≥њ про пор€док ≥ терм≥ни наданн€ послуг поштового зв'€зку;

- подати за€ву до  будь-€кого  об'Їкта  поштового  зв'€зку  про розшук в≥дправленого ним або на його адресу поштового в≥дправленн€ (поштового переказу);

- в≥дмовитис€ в≥д одержанн€ поштового  в≥дправленн€,  вкладенн€ €кого  частково  або  повн≥стю пошкоджене, з в≥дшкодуванн€м його повноњ вартост≥;

-звернутис€ дл€ захисту своњх прав  €к  споживача до територ≥ального   органу  спец≥ально  уповноваженого  центрального органу виконавчоњ влади у сфер≥ захисту прав споживач≥в,  а  також до суду;

- подати претенз≥ю, в тому числ≥ з вимогою про в≥дшкодуванн€ завданих  йому  збитк≥в,  у  раз≥  невиконанн€   або   неналежного виконанн€ оператором поштового зв'€зку обов'€зк≥в з наданн€ послуг поштового зв'€зку.  “ак≥  претенз≥њ  можуть  подаватис€  об'Їктов≥ поштового  зв'€зку  прот€гом  шести  м≥с€ц≥в з дн€ прийн€тт€ ним поштового в≥дправленн€ (поштового переказу) дл€ пересиланн€  ([1] пункт 142).


користувач послуг

поштового зв'€зку

- ф≥зична або юридична особа, €ка користуЇтьс€ послугами поштового зв'€зку  ([1] пункт 3).


ѕретенз≥њ  користувача  щодо  недоставки,   несвоЇчасноњ доставки,   пошкодженн€   чи  втрати  поштового  в≥дправленн€  або невиплати грошей за поштовим переказом  подаютьс€  прот€гом  шести м≥с€ц≥в  з  дн€  прийн€тт€  оператором поштового зв'€зку поштового в≥дправленн€ (поштового переказу).

ѕретенз≥њ щодо м≥жнародних поштових в≥дправлень приймаютьс€ у терм≥ни, передбачен≥ актами ¬сесв≥тнього  поштового  союзу,  а м≥жнародних поштових переказ≥в - м≥жнародними угодами про обм≥н поштовими переказами.

ѕретенз≥њ подаютьс€  користувачами  у письмов≥й  форм≥  ≥ п≥дл€гають обов'€зков≥й  реЇстрац≥њ. ѕ≥д час поданн€ претенз≥њ за€вник повинен  пред'€вити  документ,  що  посв≥дчуЇ  особу.  ” претенз≥њ зазначаЇтьс€ вид  ≥  категор≥€  поштового  в≥дправленн€, його  номер,  дата  ≥  м≥сце  прийн€тт€  дл€  пересиланн€,  адреса в≥дправника  та  одержувача.  ”  раз≥  потреби  зазначаЇтьс€ сума поштового переказу, сума оголошеноњ ц≥нност≥   поштового в≥дправленн€,  сума  п≥сл€плати   та   подаютьс€   коп≥њ   списк≥в згрупованих  поштових  в≥дправлень.  ”  претенз≥њ  про неодержанн€ посилки,  пр€мого контейнера або  листа,  бандерол≥  з  оголошеною ц≥нн≥стю додатково зазначаЇтьс€ вид упаковки, детальний перел≥к та варт≥сть вкладенн€.  ќдночасно  подаЇтьс€  ориг≥нал   або   коп≥€ розрахункового  документа  про  прийн€тт€  поштового  в≥дправленн€ (поштового переказу)  -  касового  чека,  розрахунковоњ  квитанц≥њ тощо.

ѕретенз≥њ можуть бути подан≥ ≥ншими особами за в≥дпов≥дною дов≥рен≥стю  в≥дправник≥в  або адресат≥в (одержувач≥в),   €ка засв≥дчуЇтьс€ в установленому законодавством пор€дку ([1] пункт 143).


¬≥дправник ћј™ ѕ–ј¬ќ:

- до   врученн€    адресатов≥    (одержувачу)    поштового в≥дправленн€  (поштового  переказу)  за додаткову плату за м≥сцем прийманн€  поштового  в≥дправленн€  (поштового переказу) зробити розпор€дженн€ про:

    = поверненн€ поштового в≥дправленн€ (поштового переказу);

    = видачу поштового  в≥дправленн€  (виплату  поштового переказу) ≥нш≥й особ≥ та за ≥ншою адресою або доставку  цьому  ж  адресатов≥ (одержувачу) за ≥ншою адресою;

    = видачу адресатов≥ (одержувачу) поштового в≥дправленн€ з позначкою  "ѕ≥сл€плата"  без  внесенн€ ним суми  п≥сл€плати  або поштового в≥дправленн€, що було прийн€те  дл€  пересиланн€ без зазначенн€ суми  п≥сл€плати, з внесенн€м ним  ц≥Їњ  суми  п≥д  час одержанн€;

    = зменшенн€ визначеноњ  ним  суми п≥сл€плати або зб≥льшенн€ њњ, але не б≥льше н≥ж сума оголошеноњ ц≥нност≥ поштового в≥дправленн€;

    = продовженн€ терм≥ну збер≥ганн€ поштового в≥дправленн€ (поштового  переказу) об'Їктом поштового зв'€зку м≥сц€ призначенн€ до двох м≥с€ц≥в з дн€ його надходженн€  ([1] пункт 137);

- забрати реЇстроване  поштове в≥дправленн€ (поштовий переказ),  €кщо  його  ще  не  в≥дправлено  за  призначенн€м.  ”  цьому  раз≥ в≥дправников≥   повертаЇтьс€  внесена  ним  плата,  кр≥м  вартост≥ поштових марок та плати за надан≥ додатков≥ послуги;

- прот€гом шести м≥с€ц≥в з дн€ прийн€тт€ дл€ пересиланн€ реЇстрованого поштового в≥дправленн€  (поштового  переказу)  за письмовим чи усним запитом одержати за додаткову плату  ≥нформац≥ю про його врученн€;

- зробити розпор€дженн€   через   будь-€кий   об'Їкт  поштового зв'€зку про поверненн€ або зм≥ну адреси одержувача в≥дправленого ним м≥жнародного поштового в≥дправленн€  ([1] пункт 138).


в≥дправник


-  юридична або ф≥зична особа,  €ка подаЇ оператору поштового  зв'€зку  дл€ пересиланн€ поштове в≥дправленн€ (поштовий переказ)  ([1] пункт 3).


” випадках,  передбачених пунктами 137, 138 цих ѕравил, в≥дправник  ѕќ¬»Ќ≈Ќ  подати  письмову за€ву щодо  розпор€дженн€, пред'€вити документ,  що посв≥дчуЇ особу, та ориг≥нал або зав≥рену в  установленому  пор€дку  коп≥ю  розрахункового   документа   про прийн€тт€  поштового  в≥дправленн€ (поштового переказу) Ц касового чека, розрахунковоњ квитанц≥њ тощо.

” за€в≥ зазначаЇтьс€ вид ≥ категор≥€ поштового в≥дправленн€ (поштового переказу),  м≥сце, дата прийн€тт€ та номер розрахункового документа про прийн€тт€ дл€ пересиланн€,  пр≥звище, ≥м'€  та  по батьков≥ (дл€ юридичних ос≥б - найменуванн€), адреса в≥дправника та одержувача, а у в≥дпов≥дних випадках сума поштового переказу, сума   оголошеноњ   ц≥нност≥  поштового  в≥дправленн€, визначена  сума  п≥сл€плати,  дан≥  пред'€вленого  документа,   що посв≥дчуЇ особу. ” раз≥ коли це стосуЇтьс€ згрупованих поштових в≥дправлень (поштових переказ≥в), також пред'€вл€Їтьс€ список цих в≥дправлень або зав≥рена в установленому пор€дку його коп≥€  ([1] пункт 139).


јдресат  ћј™ ѕ–ј¬ќ за додаткову плату зробити розпор€дженн€ про:

- збер≥ганн€ поштового в≥дправленн€ (поштового переказу), адресованого йому, прот€гом двох м≥с€ц≥в з дн€ надходженн€;

- пересиланн€ або доставку поштових в≥дправлень (поштових переказ≥в), адресованих йому на ≥ншу адресу;

- перерахуванн€ на особистий рахунок в установ≥ банку грошей за поштовими переказами, адресованими йому на домашню адресу;

- доставку на  домашню  адресу  поштових  в≥дправлень (поштових переказ≥в), що надход€ть йому до запитанн€,  €кщо доставка  таких поштових   в≥дправлень   (поштових   переказ≥в)  передбачена  цими ѕравилами.

–озпор€дженн€ адресата щодо пересиланн€ або доставки на  ≥ншу адресу адресованих йому поштових в≥дправлень (поштових переказ≥в), а також щодо доставки на домашню адресу зазначених в≥дправлень, адресованих  йому  до  запитанн€,  виконуЇтьс€  об'Їктом поштового зв'€зку прот€гом трьох м≥с€ц≥в.

ƒл€ зд≥йсненн€ розпор€дженн€ адресат подаЇ письмову за€ву  та пред'€вл€Ї документ, що посв≥дчуЇ його особу  ([1] пункт 140).


адресат (одержувач)


-  юридична  або  ф≥зична  особа,  €к≥й адресуЇтьс€ поштове в≥дправленн€ (поштовий переказ), телеграфне чи ≥нше пов≥домленн€  ([1] пункт 3).


¬≥дправник   або   адресат  (одержувач)  прот€гом  шести м≥с€ц≥в з дн€ прийн€тт€  дл€  пересиланн€  поштового  в≥дправленн€ (поштового  переказу)  ћј™ ѕ–ј¬ќ звернутис€ до оператора поштового зв'€зку щодо одержанн€   неврученого поштового  в≥дправленн€ (невиплаченого поштового переказу)  ([1] пункт 141).


”  раз≥  в≥дмови  у  задоволенн≥  претенз≥њ за€вников≥ у письмов≥й  форм≥  надаЇтьс€  обірунтована в≥дпов≥дь про причини в≥дмови ≥ повертаютьс€ подан≥ ним документи.

 ористувач≥ ћјё“№ ѕ–ј¬ќ оскаржити неправом≥рн≥ д≥њ прац≥вник≥в оператора поштового зв'€зку в  пор€дку,  встановленому законодавством  ([1] пункт 148).


 ористувач≥ в≥дпов≥дно до закону несуть в≥дпов≥дальн≥сть за  збитки,  завдан≥ операторам поштового зв'€зку чи трет≥м особам внасл≥док вкладенн€ до поштових в≥дправлень предмет≥в, заборонених до   пересиланн€,   або   неналежного   упакуванн€  вкладенн€,  що пересилаЇтьс€  ([1] пункт 152).


ќператори поштового зв'€зку «ќЅќ¬'я«јЌ≤ забезпечувати:

- наданн€ послуг поштового зв'€зку встановленого р≥вн€ €кост≥ в≥дпов≥дно до стандарт≥в та ≥нших нормативних документ≥в, що регламентують   д≥€льн≥сть   оператор≥в  поштового  зв'€зку,  умов договору, а також ≥нформац≥њ про умови наданн€ цих послуг;

- пересиланн€ та доставку адресатам (одержувачам) поштових в≥дправлень (поштових переказ≥в) у терм≥ни, встановлен≥ уповноваженим  центральним  органом  виконавчоњ  влади  у   галуз≥ зв'€зку;

- схоронн≥сть поштових в≥дправлень та грошей;

-таЇмницю ≥нформац≥њ у сфер≥ наданн€ послуг поштового зв'€зку ([1] пункт 6).


ќператор поштового зв'€зку «ќЅќ¬'я«јЌ»…  розгл€нути претенз≥ю ≥ надати  письмову  в≥дпов≥дь  за€вников≥  у  терм≥н  не б≥льше  н≥ж  один  м≥с€ць  з  дн€  њњ  надходженн€,  €кщо  ≥нше не передбачено законодавством,  а т≥,  €к≥ не  потребують  додатковоњ перев≥рки,  -  нев≥дкладно,  але  не п≥зн≥ше н≥ж через п'€тнадц€ть дн≥в з дн€ њх одержанн€. якщо в м≥с€чний терм≥н вир≥шити порушен≥ в  претенз≥њ  питанн€  неможливо,  в≥дпов≥дальна  особа  оператора поштового зв'€зку встановлюЇ необх≥дний терм≥н дл€ його  розгл€ду, про що пов≥домл€Їтьс€ за€вников≥  ([1] пункт 144).


ќператор поштового зв'€зку несе в≥дпов≥дальн≥сть перед користувачами зг≥дно ≥з законодавством.

«а невиконанн€ чи неналежне виконанн€  послуг  з  пересиланн€ внутр≥шн≥х   поштових   в≥дправлень,  доручень  користувач≥в  щодо поштових  переказ≥в  оператор   поштового   зв'€зку   несе   перед користувачами таку матер≥альну в≥дпов≥дальн≥сть:

- за повну    втрату    реЇстрованих    поштових    в≥дправлень (рекомендованого листа,  бандерол≥,  поштовоњ  картки,  секограми, пов≥домленн€  про  врученн€  поштового  в≥дправленн€),  посилок  ≥ пр€мих  контейнер≥в  без  оголошеноњ  ц≥нност≥   -   в≥дшкодуванн€ вартост≥ послуг поштового зв'€зку та штраф у розм≥р≥ 100 в≥дсотк≥в вартост≥ цих послуг;

- за часткову  втрату  (пошкодженн€)  вкладенн€   посилки   без оголошеноњ ц≥нност≥ - в≥дшкодуванн€ його вартост≥ пропорц≥йно мас≥ втраченоњ  або  пошкодженоњ  частини   вкладенн€,   розм≥р   €кого обчислюЇтьс€ шл€хом д≥ленн€ розм≥ру тарифу за пересиланн€ на чисту масу вкладенн€,  та штраф у розм≥р≥ 100 в≥дсотк≥в вартост≥  послуг поштового зв'€зку;

- за повну  втрату (пошкодженн€) вкладенн€ посилки з оголошеною ц≥нн≥стю,  листа   або   бандерол≥   з   оголошеною   ц≥нн≥стю   - в≥дшкодуванн€   в   розм≥р≥  суми  оголошеноњ  ц≥нност≥  поштового в≥дправленн€, вартост≥ послуг поштового зв'€зку та штраф у розм≥р≥ 25 в≥дсотк≥в вартост≥ цих послуг;

-за часткову   втрату   (пошкодженн€)   вкладенн€   посилки  з оголошеною ц≥нн≥стю,  листа або бандерол≥ з оголошеною ц≥нн≥стю  з описом  вкладенн€  - поверненн€ (в≥дшкодуванн€) вартост≥ вкладенн€ або його пошкодженоњ частини  зг≥дно  з  описом,  вартост≥  послуг поштового  зв'€зку  та  штраф  у розм≥р≥ 25 в≥дсотк≥в вартост≥ цих послуг.  якщо пошкоджене вкладенн€  може  бути  використане,  сума в≥дшкодуванн€  зменшуЇтьс€  за  домовлен≥стю  з  в≥дправником  або адресатом (одержувачем).  ” раз≥ в≥дмови в≥дправника або  адресата в≥д  одержанн€  частково  пошкодженого вкладенн€ воно реал≥зуЇтьс€ оператором поштового зв'€зку. ” раз≥ незазначенн€ в опис≥ вартост≥ вкладених предмет≥в або пересиланн€ без опису розм≥р в≥дшкодуванн€ визначаЇтьс€ пропорц≥йно мас≥ втраченоњ  або  пошкодженоњ  частини вкладенн€  незалежно в≥д њњ фактичноњ вартост≥,  але не б≥льше н≥ж оголошена ц≥нн≥сть посилки,  листа або  бандерол≥.  ”  цьому  раз≥ варт≥сть  одиниц≥ маси визначаЇтьс€ шл€хом д≥ленн€ суми оголошеноњ ц≥нност≥ на чисту масу вкладенн€;

- за невиплату  грошей  за  поштовими   переказами,   а   також порушенн€  терм≥н≥в пересиланн€ поштових переказ≥в - в≥дпов≥дно до законодавства;

- за несвоЇчасну  доставку  реЇстрованих  поштових  в≥дправлень ус≥х  вид≥в  -  штраф  у  розм≥р≥  25  в≥дсотк≥в  вартост≥  послуг поштового зв'€зку;

- за порушенн€  контрольних   терм≥н≥в   пересиланн€   поштових в≥дправлень  пов≥тр€ним видом транспорту - в≥дшкодуванн€ у розм≥р≥ р≥зниц≥ м≥ж платою за пересиланн€  пов≥тр€ним  та  наземним  видом транспорту   ≥  штраф  у  розм≥р≥  25  в≥дсотк≥в  вартост≥  послуг поштового зв'€зку.

«а втрату  (пошкодженн€)  м≥жнародних  поштових в≥дправлень оператор  поштового зв'€зку несе в≥дпов≥дальн≥сть в≥дпов≥дно до вимог акт≥в ¬сесв≥тнього поштового союзу та законодавства ”крањни, за  невиплату  м≥жнародних  поштових  переказ≥в  -  в≥дпов≥дно  до м≥жнародних договор≥в ”крањни, згода на обов'€зков≥сть €ких надана ¬ерховною –адою ”крањни.

¬арт≥сть попередньо   оплачених   користувачем   послуг,   що фактично не були  йому  надан≥,  в≥дшкодовуЇтьс€  користувачев≥  у повному  обс€з≥ на п≥дстав≥ розрахункового документа про прийн€тт€ поштового  в≥дправленн€  (поштового  переказу)  -  касового  чека, розрахунковоњ квитанц≥њ чи ≥ншого документа про оплату цих послуг.

” раз≥   незгоди  користувача  з  визначеним  цими  ѕравилами розм≥ром в≥дшкодуванн€ питанн€  про  в≥дшкодуванн€  завданих  йому фактичних   збитк≥в,   моральноњ  шкоди,  втраченоњ  вигоди  через неналежне   виконанн€   операторами   поштового   зв'€зку    своњх зобов'€зань,  а  також ≥нш≥ спори м≥ж користувачами та операторами розгл€даютьс€ у судовому пор€дку  ([1] пункт 149).


≤нформац≥€ про адресу в≥дправника, вид поштового в≥дправленн€  (поштового переказу),  його категор≥ю тощо може бути надана лише адресату або його законному представнику.

ѕрац≥вники поштового зв'€зку, €к≥ допустили порушенн€ зазначених вимог, несуть в≥дпов≥дальн≥сть зг≥дно ≥з законодавством.

«а втрату, нестачу або пошкодженн€   вкладень   поштових в≥дправлень,   нестачу   грошових  кошт≥в,  порушенн€  контрольних терм≥н≥в  доставки поштових  в≥дправлень (поштових переказ≥в) прац≥вники поштового зв'€зку,  з вини €ких завдан≥ збитки,  несуть в≥дпов≥дальн≥сть у пор€дку, передбаченому законодавством  ([1] пункт 151).


¬иплата  сум в≥дшкодуванн€ за збитки,  завдан≥ внасл≥док ненаданн€  або  неналежного  наданн€  послуг  поштового   зв'€зку, зд≥йснюЇтьс€  оператором поштового зв'€зку за м≥сцем прийн€тт€ або врученн€ поштового в≥дправленн€ (поштового  переказу)  не  п≥зн≥ше дес€ти дн≥в з дн€ визнанн€ претенз≥њ  ([1] пункт 145).


”  раз≥ коли поштове в≥дправленн€ ви€влено п≥сл€ виплати адресатов≥ чи в≥дправнику  належноњ  суми  в≥дшкодуванн€,  поштове в≥дправленн€  вручаЇтьс€  адресатов≥  чи  в≥дправнику.  ѕри  цьому адресат (одержувач) чи в≥дправник повинен повернути виплачену йому суму  в≥дшкодуванн€ з в≥драхуванн€м суми за затримку пересиланн€ ≥ доставку поштового  в≥дправленн€.  якщо  адресат  (одержувач)  чи в≥дправник   в≥дмовл€Їтьс€  в≥д  одержанн€, поштове в≥дправленн€ збер≥гаЇтьс€ прот€гом установленого цими ѕравилами терм≥ну  ([1] пункт 146).


ќператор  не   несе   матер≥альноњ в≥дпов≥дальност≥ у раз≥, коли:

- поштове в≥дправленн€ в установленому законодавством пор€дку п≥дл€гаЇ вилученню, конф≥скац≥њ або знищенню;

- втрата або  пошкодженн€  вкладенн€   поштового   в≥дправленн€ сталис€ внасл≥док д≥њ непереборноњ сили (землетрус, ураган, пов≥нь тощо);

- нестача або  пошкодженн€  вкладенн€  поштового   в≥дправленн€ сталис€  внасл≥док  порушенн€ в≥дправником вимог законодавства,  а також цих ѕравил щодо обмеженн€ у пересиланн≥ предмет≥в та речей;

- поштове в≥дправленн€ (поштовий переказ) видане адресатов≥ (одержувачу) п≥д розписку про одержанн€;

-за€ву про  розшук поштового в≥дправленн€ (поштового переказу) подано до об'Їкта поштового зв'€зку  п≥сл€  шести  м≥с€ц≥в  з  дн€ прийн€тт€ його дл€ пересиланн€;

- поштове в≥дправленн€ з оголошеною ц≥нн≥стю,  пр€мий контейнер були  прийн€т≥ в≥д в≥дправника закритими, оболонка поштового в≥дправленн€  або сам контейнер, печатка чи пломба в≥дправника не пошкоджен≥,  а маса поштового в≥дправленн€ або пр€мого  контейнера в≥дпов≥даЇ мас≥, визначен≥й п≥д час його прийманн€ до пересиланн€.

ќператор не несе в≥дпов≥дальност≥ за ненаданн€ чи неналежне наданн€ послуг поштового зв'€зку внасл≥док прийн€тт€  митним органом р≥шень щодо поштових в≥дправлень п≥д час зд≥йсненн€ митного контролю  ([1] пункт 150).


Ќазад в розд≥л

ƒо зм≥сту

яндекс.ћетрика