10.4.2. ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ПОСЛУГИ


Нормативна база:


1. Закон України «Про телекомунікації»  від 18.11.2003 р. № 1280-IV.

2. Закон України «Про радіочастотний ресурс України» від 01.06.2000 р. № 1770-14.

3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг» від 11.04.2012 р. № 295.


Правила регулюють відносини між операторами, провайдерами телекомунікацій (далі - оператори, провайдери) та споживачами послуг (далі - споживачі)   ([3] пункт 2).


оператор телекомунікацій


- суб'єкт господарювання,  який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій  із  правом на  технічне  обслуговування  та  експлуатацію  телекомунікаційних мереж  ([1] стаття 1).


провайдер телекомунікацій


- суб'єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій  без  права на  технічне  обслуговування  та  експлуатацію  телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку  ([1] стаття 1).


Правила включають наступні розділи:

- Загальна частина (пункти 1 – 13)

- Загальні вимоги щодо надання та отримання послуг (пункти 14 – 17)

- Кінцеве обладнання (пункти 18 – 23)

- Абонентський номер або інший мережевий ідентифікатор (пункти 24 – 26)

- Укладення договору (пункти 27 – 34)

- Права, обов'язки і відповідальність споживачів (пункти 35 – 37)

- Права, обов'язки і відповідальність операторів, провайдерів (пункти 38 – 41)

- Захист інформації про споживача (пункти 42 – 48)

- Надання споживачеві інформації про послуги (пункти 49 – 51)

- Скорочення переліку послуг, тимчасове припинення або припинення їх надання (пункти 52 – 56)

- Порядок оплати послуг (пункти 57 – 81)

- Захист прав споживачів (пункти 82 – 85)

- Надання і отримання загальнодоступних послуг (пункти 86 – 87)

- Підключення кінцевого обладнання споживача до телекомунікаційної мережі загального користування (пункти 88 – 109)

- Послуги фіксованого місцевого телефонного зв'язку (пункти 110 – 117)

- Виклик служб екстреної допомоги (пункт 118)

- Послуги довідкових служб (пункт 119)

- Послуги телефонного зв'язку, які надаються за допомогою таксофонів (пункт 120)

- Надання і отримання послуг проводового радіомовлення (пункти 121 – 149)

- Послуги ефірного телерадіомовлення (пункти 150 – 156)

- Послуги в телемережах для потреб телебачення і радіомовлення (програмні послуги)  (пункти 157 – 169)

- Надання послуг телеграфному зв'язку (пункти 170 – 173)


Оператори, провайдери ПОВИННІ мати ліцензії на провадження відповідного виду діяльності у сфері телекомунікацій та/або користування радіочастотним ресурсом України. ([3] пункт 4).


радіочастотний ресурс


-  частина  радіочастотного  спектра, придатна для передавання та/або приймання електромагнітної енергії радіоелектронними   засобами  і  яку  можливо  використовувати  на території України та за її межами відповідно до законів України та міжнародного   права,   а   також   на   виділених   для   України частотно-орбітальних позиціях  ([2] стаття 1).


Загальнодоступними послугами є:

1) підключення кінцевого обладнання споживача до телекомунікаційних мереж фіксованого телефонного зв’язку загального користування (універсальний доступ);

2) послуги фіксованого телефонного зв’язку в межах зони нумерації (місцевий телефонний зв’язок);

3) виклик служб екстреної допомоги;

4) послуги довідкових служб і послуги телефонного зв’язку, що надаються за допомогою таксофонів  ([3] пункт 86).


загальнодоступні (універсальні)

телекомунікаційні  послуги

- мінімальний набір визначених цим Законом послуг нормованої якості, доступний усім споживачам на всій території України  ([1] стаття 1).


Універсальний доступ ПОВИНЕН відповідати таким вимогам:

1) забезпечення за вимогою споживача з’єднання його кінцевого обладнання з телекомунікаційними мережами загального користування за тарифами, що згідно із Законом [1] підлягають державному регулюванню;

2) телекомунікаційні мережі загального користування, до яких підключається кінцеве обладнання споживачів, повинні забезпечувати надання послуг місцевого, міжміського, міжнародного телефонного, факсимільного зв’язку та з передачі даних на рівні, достатньому для доступу споживачів до Інтернету;

3) вартість підключення до телекомунікаційної мережі загального користування не залежить від технології доступу або способу підключення   ([3] пункт 87).


Оператори, провайдери самостійно визначають перелік послуг, що надаються споживачам ([3] пункт 6).


Послуги фіксованого місцевого телефонного зв'язку надаються в межах місцевої телефонної мережі ([3] пункт 110).


Надання послуг здійснюється за замовленням споживача на підставі укладеного договору ([3] пункт 16).


Підключення кінцевого обладнання до телекомунікаційної мережі здійснюється оператором, провайдером за наявності технічної можливості   ([3] пункт 19).


кінцеве обладнання


- обладнання,  призначене для з'єднання  з пунктом  закінчення телекомунікаційної мережі з метою забезпечення доступу до телекомунікаційних послуг  ([1] стаття 1).


Заяви споживачів на встановлення телефону задовольняються згідно з чергою в зоні дії відповідної АТС  ([3] пункт 94).


Підключення кінцевого обладнання споживача до телекомунікаційної мережі загального користування здійснюється за його письмовою заявою у разі наявності технічної можливості шляхом установлення такого обладнання (телефонних та факсимільних апаратів) у житлових будинках, квартирах і приміщеннях (далі - квартири) та його підключення до мереж місцевого телефонного зв’язку  ([3] пункт 88).


Оператор ПОВИНЕН повідомити споживача про дату реєстрації заяви та її реєстраційний номер ([3] пункт 91).


Установлення телефону та іншого кінцевого обладнання здійснюється оператором телекомунікацій у місячний строк після внесення абонентом плати за підключення до телекомунікаційної мережі та абонентної плати, якщо інше не передбачено договором.

Телефонні розетки встановлюються в місцях, визначених абонентом, якщо це не суперечить нормам та правилам технічної експлуатації ([3] пункт 102).


У місцях з недостатнім рівнем насиченості телекомунікаційних мереж загального користування технічними засобами заяви на надання загальнодоступних послуг задовольняються відповідно до Закону [1] ([3] пункт 109).


У разі підключення до телекомунікаційної мережі оператора рухомого (мобільного) зв’язку кінцевого обладнання абонента, електронний код (ідентифікатор) якого, зокрема код IМЕI, не включений до узагальненої бази даних таких кодів, оператор повинен надіслати відповідне попередження на телефонний номер такого обладнання про можливе відключення із зазначенням причин. Відключення зазначеним оператором кінцевого обладнання здійснюється відповідно до законодавства  ([3] пункт 21).


електронний код

(ідентифікатор) кінцевого

обладнання

- код, який присвоюється виробником технічних засобів телекомунікацій для унікальної ідентифікації кінцевого обладнання (міжнародні серійні коди IMEI, ESN, MEID тощо  ([3] пункт 3).


Оператор, провайдер ПОВИНЕН інформувати споживача у доступній формі, в тому числі у письмовій формі на його запит, про перелік сертифікованого обладнання, яке можна підключати до телекомунікаційної мережі загального користування для отримання послуг  ([3] пункт 20).


Оператори, провайдери забезпечують роботу телекомунікаційних мереж та доступ споживачів до них цілодобово сім днів на тиждень.

Тимчасове припинення чи інше обмеження операторами, провайдерами роботи телекомунікаційних мереж допускається у разі виникнення надзвичайної ситуації, введення надзвичайного чи воєнного стану, проведення ремонту, технічного обслуговування та модернізації телекомунікаційних мереж  ([3] пункт 8).


Скорочення переліку послуг, тимчасове припинення або припинення їх надання може здійснюватися за ініціативою споживача або оператора, провайдера відповідно до цих Правил, інших актів законодавства ([3] пункт 52).


Оператор, провайдер здійснює тимчасове припинення надання послуг за заявою споживача відповідно до договору на строк, зазначений у заяві, але не більш як один рік. При цьому такий строк може змінюватися за окремою заявою споживача. Тимчасове припинення надання послуг оплачується за тарифами, встановленими оператором, провайдером (для загальнодоступних послуг такий тариф не може перевищувати розміру абонентної плати за кожний місяць тимчасового припинення) [3] пункт 54).


Оператор, провайдер МОЖЕ тимчасово припиняти надання послуг з власної ініціативи в разі:

1) наявності заборгованості з оплати послуг понад строк чи суму, зазначені у договорі, відповідно до законодавства, а також закінчення коштів за передплачені послуги відповідно до законодавства та договору;

2) досягнення граничної суми коштів, визначеної договором;

3) виконання ремонтних робіт з усунення пошкодження телекомунікаційних мереж, технічних засобів телекомунікацій, профілактичних, планових ремонтних або інших робіт, виконання яких унеможливлює надання послуг;

4) виникнення стихійного лиха, надзвичайної ситуації, введення надзвичайного чи воєнного стану відповідно до законодавства;

5) виявлення несанкціонованого втручання споживача в роботу та/або використання телекомунікаційних мереж оператора або технічних засобів телекомунікацій провайдера;

6) встановлення факту розсилання споживачем спаму (на строк, визначений договором).

Тимчасове припинення надання послуг здійснюється до усунення причин, що призвели до цього, на строк, визначений договором та законодавством.

Після погашення споживачем заборгованості з оплати послуг, надання яких тимчасово припинено, оператор, провайдер протягом однієї години, а у разі відсутності можливості в строк, що не перевищує двох робочих днів після погашення заборгованості, відновлює надання послуг  ([3] пункт 54).


спам


- електронні, текстові та/або мультимедійні повідомлення, які без попередньої згоди (замовлення) споживача умисно масово надсилаються на його адресу електронної пошти або кінцеве обладнання абонента, крім повідомлень оператора, провайдера щодо надання послуг  ([3] пункт 3).


У разі зміни абонентом місця проживання у зоні дії однієї АТС за його заявою телефон індивідуального користування (підключений до окремої абонентської лінії) за наявності технічної можливості перевстановлюється за новим місцем проживання із збереженням абонентського номера незалежно від черги на встановлення телефону. За відсутності технічної можливості встановлення телефону здійснюється в порядку, передбаченому пунктом 94 цих Правил, без збереження абонентського номера   ([3] пункт 103).


Зміна абонентського номера у зв’язку із зміною структури номерного ресурсу та простору нумерації здійснюється оператором телекомунікацій безоплатно без згоди абонента з його попереднім повідомленням за місяць до зміни номера, а у разі масової зміни номерів (понад 10 тис.) - з додатковим повідомленням абонентів через засоби масової інформації  ([3] пункт 25).


Зміна абонентських номерів у мережах фіксованого місцевого телефонного зв’язку здійснюється оператором телекомунікацій без згоди абонентів також у зв’язку із заміною АТС, перенесенням кінцевих лінійно-кабельних споруд у зону дії іншої АТС (за наявності підтверджуючих документів)  ([3] пункт 112).


Оператори, провайдери забезпечують сервісне обслуговування споживачів, утворюють сервісні служби та визначають режим їх роботи з урахуванням інтересів споживачів  ([3] пункт 9).


ДОГОВІР НА НАДАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ  


ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СПОЖИВАЧІВ 


ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОПЕРАТОРІВ, ПРОВАЙДЕРІВ


ОПЛАТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ 


Назад в розділ

До змісту

Яндекс.Метрика