1) ДОГОВІР НА НАДАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ


Нормативна база:


1. Закон України «Про телекомунікації»  від 18.11.2003 р. № 1280-IV.

2. Закон України «Про телебачення і радіомовлення» від 21.12.1993 р. № 3759-XII.

3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг» від 11.04.2012 р. № 295.

4. Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації «Про затвердження Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг та визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗ від 26.03.2009 № 1420» від 29.11.2012  № 624.


Умови надання телекомунікаційних послуг:

а) укладення договору між оператором, провайдером телекомунікацій  і споживачем телекомунікаційних послуг відповідно до основних  вимог  до  договору  про  надання  телекомунікаційних послуг;

б) оплата замовленої споживачем телекомунікаційної послуги ([1] стаття 63 частина 2).


До укладення договору оператор, провайдер ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ безоплатно надати споживачеві для ознайомлення вичерпну інформацію про зміст, якість, вартість та порядок надання послуг  ([3] пункт 15).


Оператор, провайдер НЕ МАЄ ПРАВА відмовити споживачеві в укладенні договору, за винятком таких випадків:

- відсутність технічної можливості забезпечення доступу до телекомунікаційної мережі оператора в зазначених споживачем місцях, крім випадку, коли на оператора відповідно до рішення НКРЗІ покладено обов’язки з розвитку та надання загальнодоступних послуг;

- заборгованість абонента перед оператором, провайдером за надані послуги, що належним чином підтверджено документально;

- невідповідність кінцевого обладнання абонента вимогам, встановленим пунктом 20 цих Правил;

- ненадання необхідних для укладення договору документів, передбачених цими Правилами та іншими актами законодавства.

У разі відмови в укладенні договору оператор, провайдер повідомляє про це споживача із зазначенням причин відмови, зокрема в усній формі під час замовлення послуги, в письмовій формі на письмове звернення споживача протягом не більш як 20 календарних днів  ([3] пункт 16).


У разі затвердження форми договору про надання певних видів послуг оператор, провайдер ПОВИНЕН оприлюднити її на своєму веб-сайті і в місцях продажу послуг  ([3] пункт 28).


У разі визначення умов публічного договору оператор, провайдер ПОВИНЕН оприлюднити їх на своєму веб-сайті і в місцях продажу послуг  ([3] пункт 29).


Абонент, який отримує послуги без укладення договору в письмовій формі, може зареєструватися в оператора, провайдера, надавши йому персональні дані згідно із законом у порядку, встановленому НКРЗІ  ([3] пункт 30).


Договір ПОВИНЕН містити:

- дату та місце укладення;

- реквізити сторін договору (у разі письмової форми договору);

- відомості про включення оператора, провайдера до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій;

- предмет та окремі вимоги договору;

- організаційні та технічні умови надання послуг;

- права та обов’язки сторін;

- тарифи на послуги та порядок розрахунків за надані послуги;

- відповідальність сторін;

- порядок розгляду спорів, що можуть виникнути між сторонами в процесі виконання, зміни чи розірвання договору;

- строк дії договору, внесення змін та припинення його дії;

- особливості відносин при наданні контент-послуг;

- інші умови, що не суперечать законодавству  ([4] пункт 3.1).


контент-послуга


- інформаційна, довідкова, замовна, розважальна або інша послуга, в тому числі за кодом послуги 900, що надається операторами телекомунікацій або операторами, провайдерами з використанням телекомунікаційних мереж, технічних засобів телекомунікацій та оплачується, зокрема шляхом списання коштів з особового рахунка абонента, споживачем операторові, провайдерові, до мереж та/або технічних засобів якого підключене кінцеве обладнання абонента  ([3] пункт 3).


До окремих вимог договору належать:

- перелік, обсяги та кількість замовлених послуг, надання яких є предметом договору, та, на вимогу споживача, послуг, доступ до яких обмежується.

- значення показників якості та/чи інші технічні параметри надання послуг, які не можуть бути гіршими від встановлених відповідними нормативно-правовими актами у сфері телекомунікацій.

- інформація щодо умов доступу споживачів до служб екстреної допомоги та довідкових служб.

- інші відомості, обумовлені особливістю надання певного виду послуг, у тому числі напрямок зв'язку, кількість каналів та їхні технічні характеристики (для послуг з надання в користування каналів зв'язку)  ([4] пункт 3.4).


Організаційні та технічні умови надання послуг:

- номер телефону чи інша інформація щодо ідентифікації кінцевого обладнання споживача, підстави, строки і порядок зміни оператором, провайдером номера телефону та/або інших ідентифікаторів кінцевого обладнання споживача.

- спосіб підключення кінцевого обладнання, зокрема для послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку щодо основного телефону (підключений до окремої абонентської лінії, за спареною схемою; паралельний, вечірній, односторонньої дії тощо).

- часова схема надання послуг (у разі якщо вартість послуг залежить від часу їх надання).

- умови та граничний термін, з якого розпочинається надання послуг, а для абонентів, які отримують послуги знеособлено (анонімно), умови, за яких розпочинається надання послуг.

- наявність/відсутність згоди споживача на опублікування у призначених для оприлюднення телефонних довідниках, у тому числі електронних версіях та базах даних інформаційно-довідкових служб, інформації про його прізвище, ім'я та по батькові, найменування юридичної особи, місцезнаходження/місце проживання та номер телефону абонента.

- порядок замовлення та обліку наданих послуг.

- основні технічні характеристики послуг (швидкість та обсяги передачі інформації - для послуг широкосмугового доступу та Інтернету).

- умови застосування споживачем власних сертифікованих засобів обліку обсягів отриманих послуг.

- умови і порядок припинення надання, скорочення переліку послуг, а також відключення кінцевого обладнання споживача від телекомунікаційної мережі у випадках, передбачених законодавством.

- строки усунення пошкоджень телекомунікаційних мереж та технічних засобів телекомунікацій відповідно до нормативно-правових актів, нормативних документів у сфері телекомунікацій, а за їх відсутності - визначені сторонами договору.

- умови, порядок та строки тимчасового припинення, припинення надання послуг (окремих їх видів) та відновлення їх надання, зокрема:

 = за заявою споживача;

 = у зв’язку із заборгованістю з оплати послуг понад строк чи суму, зазначені у договорі, відповідно до законодавства, а також закінчення коштів за передплачені послуги відповідно до законодавства та договору;

 = досягнення граничної суми коштів, визначеної договором;

 = у зв'язку з проведенням оператором телекомунікацій профілактичних, ремонтних чи інших робіт, виконання яких унеможливлює надання послуг;

 = у разі коли споживач не користувався послугами, на які не нараховується щомісячна плата та які потребують постійного використання додаткових ресурсів телекомунікаційних мереж (для послуг мобільного зв'язку);

 = у зв’язку з виникненням стихійного лиха, надзвичайної ситуації, введенням надзвичайного чи воєнного стану відповідно до законодавства;

 = порушення вимог законодавства щодо експлуатації кінцевого обладнання з боку споживача.

- порядок і строки інформування споживача про:

 = надані йому послуги;

 = зміну тарифів на послуги;

 = заміну абонентського номера або мережевого ідентифікатора, що надається споживачу;

 = перерви у роботі телекомунікаційних мереж під час проведення планових ремонтних, профілактичних чи інших робіт;

 = аварії на телекомунікаційних мережах та орієнтовні строки відновлення надання послуг;

 = скорочення переліку або припинення надання послуг відповідно до законодавства та умов договору;

 = припинення діяльності з надання послуг відповідно до законодавства;

 = вимоги щодо використання кінцевого обладнання;

 = умови отримання або припинення надання послуг у випадку надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану, стихійного лиха;

 = зміну умов надання послуг;

 = іншу інформацію відповідно до законодавства та умов договору.

- порядок і строк розгляду заяв та скарг споживачів, відомості про номери телефонів, поштові та електронні адреси, за якими споживач може звернутися з питань надання послуг до оператора, провайдера ([4] пункт 3.5).


Особливості відносин при наданні контент-послуг:

- при кожному з'єднанні для надання контент-послуги оператор забезпечує до початку її надання повідомлення споживача про найменування такої послуги і тариф на її отримання, а також безоплатне надання споживачу можливості підтвердити згоду на отримання зазначеної послуги чи відмовитися від її отримання (тривалість безоплатного повідомлення споживачів становить 12 секунд).

- надання контент-послуги здійснюється виключно після повідомлення споживача про її надання в порядку, встановленому Правилами, та за наявності його згоди на отримання цієї послуги.

- інформація про суму коштів за отримані контент-послуги зазначається в рахунку окремим рядком та включається до загальної суми у рахунку.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ припиняти надання споживачу загальнодоступних послуг у разі виникнення заборгованості виключно за контент-послуги  ([4] пункт 3.10).


У договорі щодо надання послуг з доступу до Інтернету зазначається значення показників якості таких послуг  ([3] пункт 27).


У договорі обов’язково зазначається тип обраного абонентом пакета телерадіопрограм (пакет універсальної програмної послуги, стандартний пакет або індивідуальний пакет на замовлення), перелік телерадіопрограм та передач, які провайдер зобов’язується надавати абонентові, абонентна плата та/або плата за надання окремих телерадіопрограм та передач  ([3] пункт 162).


пакет програм


-  перелік  телерадіопрограм,  які   провайдер програмної  послуги  пропонує  абонентам  на договірних засадах якцілісну інформаційну послугу  ([2] стаття 1).


У разі переїзду абонента на нове місце проживання у телефонізоване приміщення в зоні дії телефонної мережі одного оператора телекомунікацій переоформлення чи укладення договору здійснюється протягом місяця з дня подання заяви на встановлення телефону за новим місцем проживання в разі відсутності заборгованості за надані послуги. Зазначений абонент має право на переоформлення чи укладення договору незалежно від наявності в будинку або зоні дії кінцевого лінійно-кабельного пристрою незадоволених заяв на встановлення телефону.

У разі переїзду абонента в телефонізоване приміщення в зоні дії телефонної мережі одного оператора телекомунікацій договір переоформляється згідно з тарифом на переоформлення, а в зоні дії іншого оператора телефон встановлюється в порядку, передбаченому пунктом 94 цих Правил  ([3] пункт 104).


Договір переоформляється:

1) на члена сім’ї або співвласника чи власника квартири за письмовою заявою абонента.

2) за письмовою заявою члена сім’ї або співвласника чи власника або можливого спадкоємця квартири у разі смерті абонента.

У разі смерті абонента оператор телекомунікацій має право тимчасово припинити надання послуг (відключити телефон).

За заявою члена сім’ї або співвласника чи власника квартири, яка подається у місячний строк з дати смерті абонента, договір переоформляється (надання послуг відновлюється, телефон включається) на члена сім’ї або співвласника чи власника згідно з тарифом на переоформлення за умови внесення абонентної плати та плати за надані послуги. Договір за згодою співвласників може бути переоформлений на спадкоємця, якщо він не пізніше ніж протягом 12 місяців з дня смерті абонента подав документи, що підтверджують право власності на квартиру, в якій встановлено телефон  ([3] пункт 105).


ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ включати до договору положення, що передбачають:

- передачу у власність споживачу обмежених телекомунікаційних есурсів (радіочастотного, номерного тощо), використання яких здійснюється на підставі відповідних дозволів;

- стягнення зі споживача окремої плати за роботи і послуги, які не є самостійними і призначені для забезпечення належної якості послуг, ліквідації пошкоджень або аварій на телекомунікаційній мережі, що виникли не з вини споживача;

- отримання та/або сплату споживачем послуг, які він не замовляв;

- стягнення зі споживача плати за отримання від оператора, провайдера рахунків за надані послуги та розшифровок нарахованої до оплати суми за той розрахунковий період, до якого споживач має претензії;

- стягнення оператором зі споживача плати за доступ до телекомунікаційних мереж загального користування для виклику пожежної охорони, міліції, швидкої допомоги, аварійної служби газу, служби екстреної допомоги населенню за телефонами відповідно 101, 102, 103, 104 і 112 або скорочення переліку таких послуг;

- встановлення обмеження споживача у з'єднанні з будь-яким іншим абонентом телекомунікаційної мережі загального користування, службою або послугою, що надається у телекомунікаційній мережі загального користування іншим оператором, провайдером, окрім випадків, коли таке обмеження здійснюється за заявою споживача;

- тарифікацію таких технологічних операцій, пов'язаних з отриманням послуг, як набір номера, отримання сигналу посилання виклику, тонового сигналу зайнятості, відбій з'єднання;

- надання споживачем відомостей, не передбачених законодавством для укладення договору та надання послуг;

- встановлення значення показників якості послуг, які гірші за визначені нормативно-правовими актами та нормативними документами у сфері телекомунікацій;

- ускладнення порядку пред'явлення претензій та скарг з боку споживача;

- обмеження конкуренції на ринках послуг;

- умови, які ставлять сторони договору у нерівне становище, обмежують чи погіршують права споживача у порівнянні з визначеними законодавством;

- інші положення, що суперечать законодавству  ([4] пункт 2.3).


Назад в розділ

До змісту

Яндекс.Метрика